Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden AESC B.V., ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 : Algemene begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AESC BV : Aanbieder van software en consultancy, hierna te noemen AESC.
Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon software aankoopt
Partijen : AESC en de opdrachtgever.
De regeling : De algemene voorwaarden van AESC

Artikel 2: Toepasselijkheid

Art. 2.1.
De regeling is van toepassing op alle aanbiedingen van AESC en op de opdrachten waarbij de AESC werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

Art.2.2.
Indien een bepaling van de regeling om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming der overeenkomst

Art. 3.1.
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

Art. 3.2.
Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat AESC hieraan verbonden mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per telefax door AESC zijn bevestigd.

Art.3.3.
De prijsberekening en voorwaarden der aanbieding hebben een geldigheidsduur van een maand na de aanbiedingsdatum.

Art. 3.4.
Elke door AESC opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden der aanbieding treden in de plaats van de voorgaande.

Art. 3.5.
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij AESC bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag.

Artikel 4: Prijs- en tariefaanpassingen

Art. 4.1.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden samenhangend met deze dienstverlening worden opgelegd. De door AESC in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Art 4.2.
AESC heeft het recht jaarlijks, per 1 januari de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

Art. 5.1.
AESC zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

Art. 5.2.
De uitvoering der werkzaamheden wordt verzorgd vanuit kantoor ‘s-Hertogenbosch. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden ter locatie van de opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Werkzaamheden ten behoeve van machineaansturing worden wel op locatie van de klant uitgevoerd.

Art.5.3.
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de dienst al datgene dat de dienst noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen te kunnen verrichten.

Dit houdt onder meer in:

 • Dat de aangewezen en overeengekomen medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
 • Dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;
 • Dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.

Art. 5.4.
Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de overeenkomst heeft AESC het recht, om derden in te schakelen. Zij behoudt daarbij
de eindverantwoordelijkheid.

Art. 5.5.
Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van zaken of werkzaamheden welke door AESC zijn verkocht c.q. verricht. AESC is niettemin in geen geval aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade voor zover deze het bedrag overtreft dat in voorkomend geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in aanmerking komt. Dit bedrag is vast gesteld op € 100.000, en is verbonden aan medewerking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6: Extra werkzaamheden

Art. 6.1.
AESC kan extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het inwinnen van informatie of inschakelen van experts, uitvoeren of doen uitvoeren.  Kenmerken van deze extra werkzaamheden zijn:

 • Naar de mening van AESC zijn zij noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht;
 • De noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten.

In het geval extra (additionele) werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering der overeenkomst, zal AESC de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en de opdrachtgever daarvan schriftelijk opgave doen van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Indien de opdrachtgever daarmede niet akkoord gaat, stelt hij AESC daarvan onverwijld in kennis, AESC zal dan niet over gaan tot de betreffende extra werkzaamheden.

Artikel 7: Geheimhouding en auteursrechten

Art. 7.1.
Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. AESC zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen

Art. 7.2.
AESC mag, met inachtneming van artikel 8.1. publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, met inachtneming van het privacyreglement en anonimisering van de gegevens.

Artikel 8: Facturering, betaling en incassokosten

Art. 8.1.
AESC maakt gebruik van automatisch incasso, mits anders in overeengekomen. AESC zendt zoals overeengekomen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een factuur voor onderhoud. Licenties worden na betaling uitgeleverd. Tot deze tijd kan men gebruik maken van een testversie. De betaaltermijn van AESC is 14 dagen.

Art. 8.2.
Betaling van de tijdens de taakuitvoering door AESC aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen zonder beroep op compensatie of korting uiterlijk binnen veertien dagen na die, waarop AESC de betreffende facturen aan de opdrachtgever heeft toegezonden, te zijn geschied. AESC is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.

Art. 8.3.
Indien de opdrachtgever met de betaling van artikel 9 lid 1 genoemde facturen in gebreke blijft, is AESC gerechtigd de uitvoering stil te leggen tot het moment, waarop de verschuldigde betaling is voldaan, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Art. 8.4.
Betaling van het aan AESC toekomende saldo wordt zonder beroep op compensatie of korting binnen veertien dagen na indiening van de eindafrekening aan haar voldaan.

Art. 8.5.
Indien de opdrachtgever enige tijdens de taakuitvoering openbare betaling, dan wel het saldo van de eindafrekening niet binnen de in dit artikel gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever een wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag waarop uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden.

Art. 8.6.
Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door AESC verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, is de opdrachtgever indien de vordering uit handen wordt gegeven tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien (15) % van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de werkelijke incassokosten.

Art. 8.7.
De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van AESC, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften volgens artikel 4, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8.8.
Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever en voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van de opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.

Art. 8.9.
Indien door omstandigheden buiten de schuld van AESC geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan AESC verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie als nader omschreven in artikel 11 lid 2, onder de niet-toerekenbare tekortkoming.

Art. 8.10.
AESC is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, als omschreven in artikel 7 lid 1 aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de dan geldende tarieven.

Art. 8.11.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door AESC aan te wijzen postgiro- of bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 8.12.
Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke declaratiedatum.

Art. 8.13.
De opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

Art. 8.14.
Voor externe training geldt een kilometervergoeding van € 0,85,- per kilometer. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de nodige hardware. AESC kan hiervoor tijdelijke licenties te beschikking stellen.

Artikel 9: Annulering van de te leveren diensten

Art. 9.1
Annulering door de opdrachtgever van te leveren eenmalige diensten kan met een maximale annuleringstermijn van vijf werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten geschieden. Voor (aanstellings) keuringen en voor periodiek gezondheidskundige onderzoeken geldt een maximale annuleringstermijn van twee werkdagen. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. AESC heeft het recht om trainingsdagen uit te stellen zolang betalingen niet volgens het afgesproken schema door de klant worden uitgevoerd.

Art. 9.2.
Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract bij AESC wenst op te zeggen, dient dit uiterlijk 2 maanden voor verloopdatum van het contract schriftelijk opgezegd te worden. Wanneer AESC binnen twee maanden voor de verloopdatum geen opzegging heeft ontvangen, zal het onderhoudscontract stilzwijgend worden verlengt met 12 maanden.

De in dit artikel genoemde overmacht situatie dient door AESC aangetoond te worden.

Artikel 10: Niet-toerekenbare tekortkoming

Art. 10.1
AESC is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.

Art. 10.2.
Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: het niet naleven van de overeenkomst, een belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van de dienst behoort te komen zoals:

 • Oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen;
 • Niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden;
 • Werkstaking, blokkades;
 • Ernstige bedrijfsstoringen, die de normale bedrijfsvoering in ernstige mate belemmeren, zoals ernstige brand, met verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke.

Art. 10.3.
Tussen AESC en de opdrachtgever zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in overleg volgens artikel 6 lid 5 tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt bij dit overleg is dat AESC de overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming. Indien de overeenkomst blijvend of niet in een voor de opdrachtgever acceptabele termijn kan worden nagekomen, door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Art. 10.4.
Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

 

Artikel 11: Voortgang

Art. 11.1.
Een gegeven taakopdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever, diens rechten en plichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.

Art. 11.2.
Tenzij anders is overeengekomen, is bij uitstel van enig werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever gehouden de door AESC geleden schade te vergoeden.

Art. 11.3.
Zodra het werk later doorgang vindt, zullen de extra werkzaamheden, welke voor AESC voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden aan AESC worden vergoed door de opdrachtgever.

Art. 11.4.
Indien de opdrachtgever de opdracht tot taakuitvoering al dan niet na uitstel herroept, is deze aan AESC verschuldigd een zodanig gedeelte van het honorarium, als met de stand der werkzaamheden van AESC overeenkomt, verhoogd met twintig (20) % van het totale honorarium waarop AESC bij volledige voltooiing van de opgedragen taakuitvoering recht zou hebben.

Artikel 12: Tussentijdse ontbinding

Art. 12.1.
Ieder der partijen heeft onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij wege van aangetekende brief indien:

 • De andere partij één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt en de wederpartij, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn zijn verplichting na te komen;
 • Ter zake van de andere partij faillissement of surséance wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van die andere partij.

Art. 12.2.
AESC is gerechtigd om in de wet genoemde gevallen de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Art.13.1.
AESC is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door AESC of voor personen in zijn dienst of het personeel dat hij voor de vervulling van taken aantrekt, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.

 

Art. 13.2.
AESC is voor personen in haar dienst en voor personen, die AESC betrekt in haar taakuitvoering, niet aansprakelijk, indien AESC aannemelijk maakt dat bij de tekortkomingen hij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

Art. 13.3.
Bij vaststelling van het door AESC als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening worden gehouden met het min of meer ernstige karakter der tekortkoming, waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt, wanneer de tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van het karakter van de tekortkoming worden de gevolgen van de tekortkoming slechts in zoverre in aanmerking genomen als AESC in redelijkheid had moeten voorzien.

Art. 13.4.
De som door AESC met betrekking tot een tekortkoming te vergoeden schade is beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag.

Art. 13.5.
Elke aansprakelijkheid van AESC vervalt door het verloop van 2 jaren, te rekenen van de dag waarop de eventuele tekortkoming wordt
vastgesteld.

Art. 13.6.
AESC aanvaardt voor overschrijding van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het desbetreffende vakgebied werkzame personen algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige rechten of voorschriften heeft gewezen.

Artikel 14: Mededelingsplicht

Art. 14.1.
In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Art. 15.1.
Op alle door AESC B.V. gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Geschillen

Art. 16.1.
Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening ontstaat met betrekking tot de interpretatie, het nakomen of het toepassen van de overeenkomst, te trachten in overleg tot overeenstemming te komen. Indien een der partijen tijdens dit overleg meent dat zulk een overeenstemming niet te bereiken is, kan zij de andere partij schriftelijk mededelen, met ontvangstbevestiging, dat zij een geschil aanwezig acht, hetwelk zij aan arbitrage wenst te onderwerpen.

Art. 16.2.
De geschillen zoals genoemd in artikel 17 lid 1 zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in hoogste instantie worden onderworpen  aan de uitspraak van de hierna genoemde arbitragecommissie, behoudens het in lid 3 en lid 6 bepaalde.

Art. 16.3.
Indien partijen binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan niet tot overeenstemming zijn gekomen over de keuze van de scheidslieden, zullen de scheidslieden worden benoemd door de voorzitter van de Kamer van Koophandel.

Art. 16.4.
Het geding zal worden gevoerd op de wijze door de arbiters in ieder zaak te bepalen. De plaats van arbitrage is de vestigingsplaats van AESC

Art. 16.5.
De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mensen naar billijkheid en in het hoogste ressort.

Art. 16.6.
Door de onderhavige arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen in spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de President van de rechtbank in kort geding en om over te gaan tot het nemen van maatregelen ter bewaring van zijn recht en de middelen om deze in stand te houden.

Art. 16.7.
De scheidslieden zullen een uitspraak moeten doen binnen vier maanden na de dag waarop zij hun benoeming hebben aanvaard, doch zijn bevoegd zonodig de termijnen te verlengen.

Art. 16.8.
De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast te stellen bedrag in kosten van de arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld, mits de wederpartij daarom heeft verzocht.

Art. 16.9.
De scheidslieden zijn bevoegd de kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen ten deze in het ongelijk worden gesteld.

Art. 16.10.
De scheidslieden zijn bevoegd, van hetzij de eisende partij hetzij beide partijen, een voorschot als waarborg voor de voldoening van de arbitrage te vorderen.

Art. 16.11.
Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk AESC worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk AESC daaronder begrepen.

Artikel 17: Diversen

Art. 17.1.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomsten in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

Artikel 18: Software status en levering

Art. 18.1
AESC is niet verantwoordelijk voor de ontwikkelstatus van ingekochte software en levert altijd de laatste release.

Art. 18.2
Leverings- en of bestelcondities van leveranciers of klanten zijn niet van toepassing op leveringen van AESC

Art. 18.3
Door ondertekening van een offerte gaat men akkoord met de algemene voorwaarden van AESC (www.aesc.nl) en onze leveranciers. Deze zijn te vinden op: www.spaceclaim.com, www.yapdm.se, www.keyshot.com en www.libellula.it.